MOKYKLOS VALDYMAS

Valdorfo pedagogikos mokyklos, lyginant su kitomis valstybinėmis ar privačiomis mokyklomis, turi dvi išskirtines ypatybes: ugdymo proceso supratimas ir organizavimas bei bendruomeninis mokyklos kūrimas ir valdymas.

Trinarystės principas

R. Štaineris atkreipė dėmesį į tris žmogaus socialinės veiklos sritis: ekonominę, teisinę ir kultūrinę. Jo teigimu, kai ekonomika, kultūra ir politika yra santykinai nepriklausomos viena nuo kitos, jos viena kitą tikrina, subalansuoja bei koreguoja ir taip kuriama didesnė socialinė sveikata bei pažanga. Šią socialinę teoriją R. Šteineris perkėlė ir į mokyklos lygmenį, nes mokykla yra lyg mažas visuomenės modelis.

Švietimas (kartu su menais, mokslais, religija) priskiriamas kultūrinei (dvasinei) sričiai. Ji apima žmogaus gebėjimų ugdymą, pripažinimą ir ieškojimą geriausių būdų juos atskleisti. Šioje srityje svarbus laisvės principas. Kur yra laisvė, ten yra galimybė kurti. Žmonės galėdami diskutuoti ir turėti laisvę pasisakyti, sukuria daugiau atsakomybės. Laisvė pasireiškia vidine ramybe.

Teisinė, santykių sritis vadinama „teisių“ arba „lygybės“ sritimi. Jos vaidmuo – sukurti ir įgyvendinti tokias veiklos nuostatas, kuriose kiekvienas mokyklos bendruomenės narys būtų vienodai lygus ir atsakingas. Ši sritis apima tarpasmeninius santykius ir santykius su valstybe. Ekonominiai ištekliai neturėtų vaidinti jokio vaidmens sprendžiant ​​žmonių teises ir pareigas.

Ekonominė sritis yra susijusi su žmonių poreikių tenkinimu. Ji organizuojama ir vykdoma brolybės dvasia, kad būtų patenkinti visų poreikiai. Ekonominė / ūkinė sritis apima kapitalą, įtaką, gebėjimus, darbą ir sukurtus produktus.

Atvirosios mokyklos valdymas

Valdorfo mokyklos yra bendruomeninės, nevalstybinės mokyklos, kuriose valdymas vyksta horizontaliu principu, t.y. mokytojų kolegija, administracija bei įvairios veiklų grupės dalijasi atsakomybe ir bendru sutarimu valdo mokyklą. Mokyklos valdyme, atliepiant trinarystės modelį, dalyvauja trys pagrindiniai dalyviai:

Mokytojų kolegija

Mokyklos vadovas ir administracija

Koordinavimo grupė

Sprendimus priima mokytojų kolegija, kuri yra atsakinga už kultūrinę ir dvasinę mokyklos sritį: mokymo programų rengimą, pedagoginės veiklos ir programų administravimą, mokytojų priėmimą ir atleidimą, kvalifikacijos tobulinimo ir mokinių priėmimo priežiūrą. Kolegija yra mokyklos širdis ir prasmė, o jos susirinkimai yra mokyklos veiklos dvasinis centras, kuriame mokytojai nagrinėja visus su ugdymu ir mokyklos vystymu susijusius svarbius klausimus. Mokytojai mokykloje būna kasdien ir geriausiai mato bei žino, kas vyksta, tad praktiškai dauguma klausimų bei reikalų vienaip ar kitaip praeina ir pro kolegijos „rankas“. Be mokytojų kolegijos, taip pat veikia atskiros darbo grupės, kuriose dirba mokytojai. Nuolat veikianti yra personalo grupė (personalas@atvirojimokykla.lt) bei vaiko gerovės grupė (vaikogerove@atvirojimokykla.lt).

Mokyklos vadovas ir administracija, atsakinga už teisinius (teisių ir santykių srities) veiklos aspektus. Administracija organizuoja kasdienes būtinas veiklas, prižiūri, kad sklandžiai vyktų ugdymo procesas, užtikrina mokyklos buitį ir yra mokyklos juridinis atstovas institucijose. Trumpai tariant, jos darbas – mokytojų įvardytų poreikių pagal Koordinavimo grupės nubrėžtas gaires įgyvendinimas sykiu su kitomis darbo grupėmis. Valdorfo mokyklose kiek netradicinis vadovo vaidmuo, kurio svarbiausia funkcija – mokyklos juridinis atstovavimas. Jis yra Mokytojų kolegijos, Koordinavimo grupių narys ir per šias bei kitas darbo grupes dalyvauja mokyklos valdymo organizavime. Iš principo, Valdorfo mokykla yra tokia, koks yra ugdymo turinys, struktūra, pamokų tvarkaraštis, atmosfera, pasiekimai, mokyklos gyvenimas, šventės, mokytojų susirinkimai ir t.t. Mokykla yra gera todėl, kad direktoriaus idėjos, vadovavimo stilius ir temperamentas čia neturi įtakos. Mokyklą sudaro jaučiantys atsakomybę mokytojai, tėvai ir mokiniai.

Atvirosios mokyklos administracijoje šiuo metu dirba:
Julija Jakimavičienė (vadovė)
Elena Perkauskienė (administratorė)
Vaida Repšienė (administratorė)

Ekonominė arba „brolystės“ sritis priskiriama koordinavimo grupei. Ją gali sudaryti tėvai ir mokytojai. Koordinacnės grupės užduotis – spręsti strateginius klausimus ūkio ir finansų srityse, nubrėžti veiklos kryptis ir gaires šiais klausimais, padedant įgyvendinti mokytojų kolegijos siekius.

Koordinavimo grupės nariai:
Elena Perkauskienė
Gabrielė Vavženavičienė
Judita Urbonaitė-Kumpienė
Julija Jakimavičienė
Milda Čeikienė
Mireta Vaičiulienė
Monika Skrebiškienė

Agnė Karkauskienė
Solveiga Lūžienė
Vytenis Šidla
Živilė Dabašinskienė