VILNIAUS VALDORFO „ATVIROJI MOKYKLA“ MOKINIŲ ELGESIO TAISYKLĖS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Vilniaus Valdorfo „Atvirosios mokyklos“ (toliau - Mokykla) mokinių elgesio taisyklės (toliau - Taisyklės) sudarytos remiantis Valdorfo pedagogikos koncepcija, kitais švietimą reglamentuojančiais teisės aktais ir atsispindi Mokyklos vidaus darbo tvarkos taisyklėse bei mokymo sutartyje.
2. Kiekvienas Mokyklos mokinys privalo laikytis visų Mokinių elgesio taisyklėse numatytų punktų.
3. Taisyklės reglamentuoja mokinių elgesį tarpusavyje, su mokytojais ir kitais darbuotojais mokykloje ir jos organizuojamoje veikloje.

II. BENDROSIOS TAISYKLĖS

4. Be pateisinamos priežasties pamokų nepraleidžiame.
5. Mokykloje gerbiame vieni kitus.
6. Į pamokas ateiname laiku.
7. Pamokų ir pertraukų metu be mokytojo leidimo neiname iš mokyklos teritorijos.
8. Kamuoliu žaidžiame, riedučiais, dviračiais ir riedlentėm važinėjame lauke.
9. Paisome lietuvių kalbos kultūros, nesikeikiame.
10. Puoselėjame sveiką gyvenimo būdą: nerūkome, nevartojame kvaišalų.
11. Nesinaudojame ausinukais, muzikos grotuvais, elektroniniais žaidimais.
12. Būdami mokykloje ar lauke saugiai elgiamės, saugome savo ir aplinkinių sveikatą.
13. Mokykloje tvarkomės patys, palaikome švarą.
14. Valgome, užkandžiaujame, karštus ir gaiviuosius gėrimus geriame pertraukų metu.
15. Mokyklos turtą saugome ir tausojame. Pasinaudoję bendro naudojimo daiktais, padedame juos į vietą. Už padarytą žalą atlyginame.
16. Mokykloje kompiuteriais naudojamės tik mokymosi tikslais.
17. Mobiliaisiais telefonais pamokų ir pertraukų metu nesinaudojame. (žr. 3 skyrių).
18. Į Mokyklą nesinešame draudžiamų daiktų:- tabako gaminių ir elektroninių
cigarečių;

- kvaišalų: alkoholio, narkotikų, toksinių medžiagų;

- energinių gėrimų;

- elektroninių žaidimo priemonių;

- sprogstamųjų medžiagų;

- šaltųjų ir šaunamųjų ginklų.

III. NAUDOJIMOSI MOBILIAISIAIS TELEFONAIS MOKYKLOJE TVARKA

19. I-XII klasių mokinių telefonai yra renkami. Juos pamokų pradžioje surenka auklėtojai arba periodą vedantys mokytojai. Telefonai mokiniams atiduodami po pamokų.
20. Po pamokų, mokykloje, telefonu mokiniai naudojasi tik būtinu atveju, kaip ryšio priemone.
21. Jei mokinys pamokos ar pertraukos metu pastebimas su telefonu (išskyrus atvejus, kuomet tai suderinta su auklėtoju), mokytojas turi teisę paimti telefoną. Tokiu atveju informuojami mokinio tėvai ir telefonas atiduodamas jiems.

IV. DRAUSMINIMO PRIEMONĖS

22. Jei mokinys ateina į pamoką prisirūkęs arba apsvaigęs nuo psichotropinių medžiagų, informuojami arba iškviečiami mokinio tėvai ir aptariama situacija. Toliau tą dieną mokinys pamokų nelanko, juo pasirūpina tėvai.
23. Jei mokinys nuolatos pažeidinėja Taisykles, mokinio tėvai kviečiami į mokyklą pokalbiui, kuriame aptariamos Taisyklės ir peržiūrimi mokinio įsipareigojimai, numatyti mokymosi sutartyje. Jei mokinys ir toliau pažeidinėja Taisykles, jo galimybė toliau mokytis Vilniaus Valdorfo „Atvirosios mokyklos“ mokykloje svarstoma Mokytojų kolegijoje.
24. Siekiant veiksmingai reaguoti į kraštutinius mokinių netinkamo elgesio atvejus bei iškilusią grėsmę, Mokyklos darbuotojai gali vadovautis Mokyklos patvirtintomis „Rekomendacijomis dėl poveikio priemonių taikymo netinkamai besielgiantiems mokiniams“.

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

25. Taisyklės galioja nuo jų patvirtinimo dienos visiems Mokyklos mokiniams.
26. Taisyklės skelbiamos Mokyklos interneto tinklalapyje.
27. Mokiniai supažindinami su šiomis Taisyklėmis kiekvienų mokslo metų rugsėjo mėnesio pirmąją savaitę.
28. Mokyklos mokytojų, mokinių tarybos ar kitų Mokyklos savivaldos institucijų teikimu šios Taisyklės gali būti keičiamos bei papildomos.

PATVIRTINTA

Všį Vilniaus Valdorfo „Atviroji mokykla“ mokytojų kolegijos 2017 11 27 sprendimu